Pettersson Elias 13.0 0.0 14.0 0.0 1.08 0.0
Sergachev Mikhail Mikhail Sergachev 17.0 1.0 9.0 0.0 0.53 -0.03
Provorov Ivan 13.0 0.0 7.0 0.0 0.54 0.0
Bjorkstrand Oliver 5.0 0.0 3.0 0.0 0.6 0.0
Werenski Zach 5.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0
Vasilevskiy Andrei Andrei Vasilevskiy 17.0 1.0 1.0 0.0 0.06 -0.0