Hoffman Mike Mike Hoffman 57.0 1.0 39.0 0.0 0.68 -0.01 5650000.0 28.0
Vanek Thomas Thomas Vanek 59.0 1.0 40.0 1.0 0.68 0.01 2000000.0 34.0
Ryan Bobby Bobby Ryan (IR,8) 39.0 0.0 20.0 0.0 0.51 0.0 7250000.0 30.0
Eriksson Loui Loui Eriksson 47.0 1.0 22.0 2.0 0.47 0.03 8000000.0 32.0
Vrana Jakub Jakub Vrana (1) 53.0 0.0 18.0 0.0 0.34 0.0 833000.0 21.0
Sharp Patrick Patrick Sharp 50.0 1.0 15.0 1.0 0.3 0.01 800000.0 36.0
Trocheck Vincent Vincent Trocheck 55.0 1.0 53.0 2.0 0.96 0.02 4500000.0 24.0
Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 58.0 1.0 54.0 0.0 0.93 -0.02 10000000.0 25.0
Backstrom Nicklas Nicklas Backstrom 57.0 1.0 45.0 0.0 0.79 -0.01 7500000.0 30.0
Duchene Matt Matt Duchene 57.0 1.0 37.0 2.0 0.65 0.02 6000000.0 27.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov 59.0 1.0 77.0 1.0 1.31 -0.01 4500000.0 24.0
Perry Corey Corey Perry 49.0 1.0 33.0 1.0 0.67 0.01 10000000.0 32.0
Mantha Anthony Anthony Mantha 55.0 1.0 35.0 1.0 0.64 0.01 833000.0 23.0
Rust Bryan Bryan Rust 49.0 1.0 30.0 3.0 0.61 0.05 660000.0 25.0
Hamilton Dougie Dougie Hamilton 59.0 1.0 34.0 3.0 0.58 0.04 5750000.0 24.0
Myers Tyler Tyler Myers 58.0 0.0 29.0 0.0 0.5 0.0 3500000.0 28.0
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 52.0 1.0 26.0 0.0 0.5 -0.01 925000.0 20.0
Ellis Ryan Ryan Ellis 19.0 1.0 9.0 0.0 0.47 -0.03 3000000.0 27.0
Niskanen Matt Matt Niskanen 44.0 1.0 18.0 1.0 0.41 0.01 5750000.0 31.0
Schultz Justin Justin Schultz (DTD,1) 42.0 0.0 17.0 0.0 0.4 0.0 5500000.0 27.0
Lehner Robin Robin Lehner 44.0 1.0 2.95 0.05 12.0 0.91 4000000.0 26.0
Darling Scott Scott Darling 32.0 0.0 3.05 0.0 10.0 0.891 4750000.0 29.0