Steen Alexander Alexander Steen 5.0 0.0 4.0 0.0 0.8 0.0 7000000.0 34.0
DeBrusk Jake Jake DeBrusk 5.0 0.0 2.0 0.0 0.4 0.0 832500.0 22.0
Hoffman Mike Mike Hoffman 3.0 0.0 1.0 0.0 0.33 0.0 5650000.0 28.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 5.0 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 832500.0 22.0
Vanek Thomas Thomas Vanek 6.0 1.0 1.0 1.0 0.17 0.17 3000000.0 34.0
Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 5.0 0.0 9.0 0.0 1.8 0.0 10000000.0 26.0
Backstrom Nicklas Nicklas Backstrom 5.0 0.0 7.0 0.0 1.4 0.0 7500000.0 30.0
Duchene Matt Matt Duchene 6.0 1.0 6.0 2.0 1.0 0.2 6500000.0 27.0
Trocheck Vincent Vincent Trocheck 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 5250000.0 25.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov 3.0 0.0 2.0 0.0 0.67 0.0 5550000.0 25.0
Mantha Anthony Anthony Mantha 6.0 1.0 3.0 1.0 0.5 0.1 3300000.0 24.0
Nichushkin Valeri Valeri Nichushkin 3.0 1.0 1.0 0.0 0.33 -0.17 2700000.0 23.0
Rust Bryan Bryan Rust 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3500000.0 26.0
Perry Corey Corey Perry (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9000000.0 33.0
Sikura Dylan Dylan Sikura (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925000.0 23.0
Schultz Justin Justin Schultz 4.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.0 5000000.0 28.0
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 5.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 925000.0 20.0
Hamilton Dougie Dougie Hamilton 6.0 0.0 3.0 0.0 0.5 0.0 5750000.0 25.0
Ellis Ryan Ryan Ellis 6.0 1.0 3.0 0.0 0.5 -0.1 3500000.0 27.0
Myers Tyler Tyler Myers 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3000000.0 28.0
Fleury Marc-Andre Marc-Andre Fleury 5.0 0.0 3.09 0.0 2.0 0.88 5750000.0 33.0
Smith Mike Mike Smith (1) 4.0 0.0 3.58 0.0 2.0 0.881 5000000.0 36.0