Vanek Thomas Thomas Vanek (UFA) 80.0 80.0 56.0 56.0 0.7 0.7 2000000.0 34.0
Hoffman Mike Mike Hoffman 82.0 82.0 56.0 56.0 0.68 0.68 5650000.0 28.0
Ryan Bobby Bobby Ryan (RW) 62.0 62.0 33.0 33.0 0.53 0.53 7500000.0 31.0
Eriksson Loui Loui Eriksson 50.0 50.0 23.0 23.0 0.46 0.46 7000000.0 32.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 73.0 73.0 27.0 27.0 0.37 0.37 832500.0 22.0
Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 79.0 79.0 83.0 83.0 1.05 1.05 10000000.0 26.0
Trocheck Vincent Vincent Trocheck 82.0 82.0 75.0 75.0 0.91 0.91 5250000.0 24.0
Backstrom Nicklas Nicklas Backstrom 81.0 81.0 71.0 71.0 0.88 0.88 7500000.0 30.0
Duchene Matt Matt Duchene 82.0 82.0 59.0 59.0 0.72 0.72 6000000.0 27.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov 80.0 80.0 100.0 100.0 1.25 1.25 5550000.0 24.0
Perry Corey Corey Perry 71.0 71.0 49.0 49.0 0.69 0.69 9000000.0 33.0
Mantha Anthony Anthony Mantha (RFA) 80.0 80.0 48.0 48.0 0.6 0.6 832500.0 23.0
Rust Bryan Bryan Rust (RFA) 69.0 69.0 38.0 38.0 0.55 0.55 660000.0 26.0
Ellis Ryan Ryan Ellis 44.0 44.0 32.0 32.0 0.73 0.73 3500000.0 27.0
Hamilton Dougie Dougie Hamilton 82.0 82.0 44.0 44.0 0.54 0.54 5750000.0 24.0
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 63.0 63.0 32.0 32.0 0.51 0.51 925000.0 20.0
Myers Tyler Tyler Myers 82.0 82.0 36.0 36.0 0.44 0.44 3000000.0 28.0
Schultz Justin Justin Schultz 63.0 63.0 27.0 27.0 0.43 0.43 5000000.0 27.0
Niskanen Matt Matt Niskanen 68.0 68.0 29.0 29.0 0.43 0.43 5750000.0 31.0
Lehner Robin Robin Lehner (RFA) 53.0 53.0 3.01 0.0 14.0 0.908 4000000.0 26.0
Darling Scott Scott Darling 43.0 43.0 3.18 0.0 13.0 0.888 4750000.0 29.0
Mason Steve Steve Mason 13.0 13.0 3.25 0.0 5.0 0.906 4099999.0 29.0